รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 19/11/19 - 16:21
2สนง.โยธาธิการฯ 19/11/19 - 16:22
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 19/11/19 - 16:27
4สนง.ขนส่งจังหวัด 19/11/19 - 16:32
5สรรพากรพื้นที่ 19/11/19 - 17:35
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 20/11/19 - 08:45
7สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/11/19 - 09:07
8สนง.จัดหางานจังหวัด 20/11/19 - 09:10
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 20/11/19 - 09:13
10สถานพินิจฯ 20/11/19 - 09:23
11สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20/11/19 - 09:54
12สรรพสามิตพื้นที่ 20/11/19 - 10:05
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 20/11/19 - 10:10
14สนง.ประมงจังหวัด 20/11/19 - 11:22
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/11/19 - 13:51

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน