รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 20/11/19 - 08:28
2สนง.คุมประพฤติ 20/11/19 - 08:40
3สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 20/11/19 - 08:45
4กอ.รมน.จ.นภ. 20/11/19 - 08:52
5สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 20/11/19 - 08:52
6สนง.ยุติธรรมจังหวัด 20/11/19 - 08:56
7สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 20/11/19 - 09:04
8สนง.จัดหางานจังหวัด 20/11/19 - 09:08
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 20/11/19 - 09:08
10สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 20/11/19 - 09:10
11สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 20/11/19 - 09:13
12สนง.ที่ดินจังหวัด 20/11/19 - 09:16
13สนง.สาธารณสุขจังหวัด 20/11/19 - 09:22
14สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 20/11/19 - 09:22
15สถานพินิจฯ 20/11/19 - 09:23
16สนง.โยธาธิการฯ 20/11/19 - 09:40
17สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 20/11/19 - 09:50
18สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 20/11/19 - 09:56
19สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 20/11/19 - 10:07
20สรรพสามิตพื้นที่ 20/11/19 - 10:08
21ธนารักษ์พื้นที่ 20/11/19 - 10:25
22สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 20/11/19 - 10:40
23สนง.ประมงจังหวัด 20/11/19 - 11:07
24สรรพากรพื้นที่ 20/11/19 - 11:09
25สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 20/11/19 - 11:10
26สนง.ขนส่งจังหวัด 20/11/19 - 11:11
27สนง.พลังงานจังหวัด 20/11/19 - 13:02
28สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/11/19 - 13:50
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/11/19 - 14:44
30สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 21/11/19 - 15:07
31สนง.บังคับคดี 21/11/19 - 17:04
32สนง.พาณิชย์จังหวัด 22/11/19 - 11:49

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน