รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 20/11/19 - 11:01
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 20/11/19 - 13:16
3สนง.ที่ดินจังหวัด 20/11/19 - 13:25
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/11/19 - 13:47
5ธนารักษ์พื้นที่ 20/11/19 - 13:52
6สนง.โยธาธิการฯ 20/11/19 - 14:19
7สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20/11/19 - 16:32
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 21/11/19 - 16:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน