รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/11/19 - 15:43
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 22/11/19 - 15:45
3สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 22/11/19 - 15:47
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22/11/19 - 15:47
5สรรพสามิตพื้นที่ 22/11/19 - 15:49
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 22/11/19 - 15:54
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/11/19 - 15:57
8สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 22/11/19 - 15:59
9สนง.โยธาธิการฯ 22/11/19 - 16:00
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/11/19 - 16:10
11สนง.พลังงานจังหวัด 22/11/19 - 16:22
12โครงการชลประทาน 22/11/19 - 16:45
13สนง.คลังจังหวัด 25/11/19 - 08:25
14สนง.ขนส่งจังหวัด 25/11/19 - 08:30
15สนง.คุมประพฤติ 25/11/19 - 08:49
16กศน. 25/11/19 - 08:55
17สรรพสามิตพื้นที่ 25/11/19 - 08:56
18สนง.ประมงจังหวัด 25/11/19 - 09:05
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 25/11/19 - 09:07
20สนง.สถิติจังหวัด 25/11/19 - 09:12
21สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 25/11/19 - 09:19
22สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/11/19 - 09:37
23สรรพากรพื้นที่ 25/11/19 - 09:39
24สนง.ที่ดินจังหวัด 25/11/19 - 09:51
25สถานพินิจฯ 25/11/19 - 09:58
26สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 25/11/19 - 10:12
27สนง.คลังจังหวัด 25/11/19 - 10:14
28ธนารักษ์พื้นที่ 25/11/19 - 10:54
29สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/11/19 - 11:24
30เรือนจำจังหวัด 25/11/19 - 13:17
31สนง.เกษตรจังหวัด 25/11/19 - 13:51
32สนง.พาณิชย์จังหวัด 25/11/19 - 15:25
33สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 26/11/19 - 13:52

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน