รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/11/19 - 10:12
2สนง.ขนส่งจังหวัด 25/11/19 - 10:13
3สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 25/11/19 - 10:13
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/11/19 - 10:15
5สนง.จัดหางานจังหวัด 25/11/19 - 10:26
6สรรพากรพื้นที่ 25/11/19 - 10:28
7สนง.คุมประพฤติ 25/11/19 - 10:29
8สนง.สถิติจังหวัด 25/11/19 - 10:45
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/11/19 - 10:50
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/11/19 - 11:29
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/11/19 - 11:30
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/11/19 - 13:00
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 25/11/19 - 13:47
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 25/11/19 - 14:22
15สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 25/11/19 - 15:29

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน