รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 25/11/19 - 16:07
2สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 25/11/19 - 16:08
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 25/11/19 - 16:16
4สนง.สหกรณ์จังหวัด 25/11/19 - 16:20
5สนง.โยธาธิการฯ 25/11/19 - 16:20
6โครงการชลประทาน 25/11/19 - 16:21
7สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/11/19 - 16:23
8สง.สัสดีจังหวัด 25/11/19 - 16:26
9สนง.พลังงานจังหวัด 25/11/19 - 16:26
10สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/11/19 - 16:27
11เรือนจำจังหวัด 25/11/19 - 16:30
12สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/11/19 - 16:31
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 25/11/19 - 16:33
14สรรพสามิตพื้นที่ 25/11/19 - 16:47
15สนง.คลังจังหวัด 25/11/19 - 16:53
16สรรพากรพื้นที่ 25/11/19 - 17:10
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 26/11/19 - 08:21
18สนง.ขนส่งจังหวัด 26/11/19 - 08:33
19ธนารักษ์พื้นที่ 26/11/19 - 08:49
20สนง.สถิติจังหวัด 26/11/19 - 09:36
21สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 26/11/19 - 09:41
22สนง.ที่ดินจังหวัด 26/11/19 - 10:00
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 26/11/19 - 10:18
24สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/11/19 - 12:43
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 26/11/19 - 13:50
26สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 27/11/19 - 08:41

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน