รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 27/11/19 - 16:21
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 27/11/19 - 16:36
3สนง.คลังจังหวัด 27/11/19 - 17:04
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 27/11/19 - 18:09
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 28/11/19 - 08:28
6สนง.พลังงานจังหวัด 28/11/19 - 08:59
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/11/19 - 09:02
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/11/19 - 09:12
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 28/11/19 - 09:38
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 28/11/19 - 09:40
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/11/19 - 09:53
12สนง.จัดหางานจังหวัด 28/11/19 - 10:39
13สนง.ขนส่งจังหวัด 28/11/19 - 11:16
14สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 28/11/19 - 16:25
15สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/12/19 - 08:54

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน