รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 23/01/20 - 18:43
2สนง.พลังงานจังหวัด 23/01/20 - 18:44
3สนง.โยธาธิการฯ 23/01/20 - 18:47
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/01/20 - 18:54
5สนง.ที่ดินจังหวัด 23/01/20 - 18:55
6สรรพสามิตพื้นที่ 23/01/20 - 19:06
7สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 23/01/20 - 19:06
8สนง.แรงงานจังหวัด 23/01/20 - 18:16
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 23/01/20 - 18:16
10สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 23/01/20 - 18:19
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 23/01/20 - 18:24
12สรรพากรพื้นที่ 23/01/20 - 18:31
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 23/01/20 - 18:35
14สนง.ขนส่งจังหวัด 23/01/20 - 18:35
15สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 23/01/20 - 18:37
16สนง.คุมประพฤติ 23/01/20 - 18:43
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 23/01/20 - 18:44
18สนง.เกษตรจังหวัด 23/01/20 - 18:55
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 23/01/20 - 19:04
20สนง.คลังจังหวัด 23/01/20 - 18:21
21สนง.ทางหลวงชนบท 28/01/20 - 09:13
22สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 28/01/20 - 09:18
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/01/20 - 09:23
24สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 28/01/20 - 09:38
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/01/20 - 09:43
26สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 28/01/20 - 10:14
27สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 28/01/20 - 10:57
28กอ.รมน.จ.นภ. 28/01/20 - 10:58
29สนง.จัดหางานจังหวัด 28/01/20 - 11:21
30สนง.สถิติจังหวัด 29/01/20 - 09:31
31หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 29/01/20 - 09:26
32สนง.บังคับคดี 29/01/20 - 09:45

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน