รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/01/20 - 09:28
2สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/01/20 - 09:29
3สนง.คุมประพฤติ 29/01/20 - 09:30
4สรรพสามิตพื้นที่ 29/01/20 - 09:33
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/01/20 - 09:34
6สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 29/01/20 - 09:34
7สนง.แรงงานจังหวัด 29/01/20 - 09:40
8สนง.เกษตรจังหวัด 29/01/20 - 09:44
9สนง.ท่องเที่ยวฯ 29/01/20 - 09:51
10สนง.คลังจังหวัด 29/01/20 - 09:57
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:58
12สนง.สถิติจังหวัด 29/01/20 - 09:59
13สนง.ที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:05
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:10
15สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/20 - 09:12
16สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/01/20 - 09:26
17โครงการชลประทาน 29/01/20 - 09:30
18สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:35
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:41
20สนง.พลังงานจังหวัด 29/01/20 - 09:44
21สถานพินิจฯ 29/01/20 - 09:51
22สนง.โยธาธิการฯ 29/01/20 - 09:56
23สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:58
24สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/01/20 - 09:58
25สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/01/20 - 10:00
26สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/01/20 - 09:11
27สนง.จัดหางานจังหวัด 29/01/20 - 09:27
28สรรพากรพื้นที่ 29/01/20 - 09:30
29สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/01/20 - 09:31
30สนง.ประมงจังหวัด 29/01/20 - 09:32
31สนง.ขนส่งจังหวัด 29/01/20 - 09:52
32ธนารักษ์พื้นที่ 29/01/20 - 09:13
33สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/01/20 - 09:40
34สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 29/01/20 - 09:12
35สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/01/20 - 09:48
36การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 29/01/20 - 09:32
37สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/01/20 - 10:03
38เรือนจำจังหวัด 29/01/20 - 09:18
39สนง.บังคับคดี 29/01/20 - 09:39

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน