รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 29/01/20 - 09:19
2โครงการชลประทาน 29/01/20 - 09:19
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:22
4สรรพสามิตพื้นที่ 29/01/20 - 09:23
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/01/20 - 09:35
6สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:40
7สนง.ทางหลวงชนบท 29/01/20 - 09:42
8สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:42
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/01/20 - 09:44
10สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/01/20 - 09:49
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/01/20 - 09:49
12สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/01/20 - 09:53
13สนง.ขนส่งจังหวัด 29/01/20 - 09:56
14สนง.จัดหางานจังหวัด 29/01/20 - 09:58
15สนง.ที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 10:02
16สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/20 - 09:11
17สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:12
18สนง.แรงงานจังหวัด 29/01/20 - 09:15
19สนง.แรงงานจังหวัด 29/01/20 - 09:15
20สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 29/01/20 - 09:18
21สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/01/20 - 09:25
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/01/20 - 09:28
23สนง.ประมงจังหวัด 29/01/20 - 09:30
24สนง.พลังงานจังหวัด 29/01/20 - 09:50
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/01/20 - 09:17
26สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:38
27สง.สัสดีจังหวัด 29/01/20 - 09:55
28สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/01/20 - 10:01
29สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/01/20 - 10:03
30เรือนจำจังหวัด 29/01/20 - 09:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน