รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 29/01/20 - 09:32
2สถานพินิจฯ 29/01/20 - 09:33
3สนง.ประมงจังหวัด 29/01/20 - 09:33
4โครงการชลประทาน 29/01/20 - 09:52
5สนง.เกษตรจังหวัด 29/01/20 - 10:00
6สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 29/01/20 - 09:08
7สนง.พลังงานจังหวัด 29/01/20 - 09:44
8สนง.จัดหางานจังหวัด 29/01/20 - 09:47
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/01/20 - 09:59
10สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/01/20 - 10:01
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/01/20 - 09:19
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/20 - 09:21
13สนง.ทางหลวงชนบท 29/01/20 - 09:29
14สรรพสามิตพื้นที่ 29/01/20 - 09:30
15สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:38
16การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 29/01/20 - 09:41
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/01/20 - 09:55
18สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/01/20 - 09:59
19สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/01/20 - 10:03
20สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:07
21สรรพากรพื้นที่ 29/01/20 - 09:08
22เรือนจำจังหวัด 29/01/20 - 09:24
23สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/01/20 - 09:36
24สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/01/20 - 10:02
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/01/20 - 09:09
26สนง.คุมประพฤติ 29/01/20 - 09:14
27สนง.ขนส่งจังหวัด 29/01/20 - 09:50
28กอ.รมน.จ.นภ. 29/01/20 - 09:13
29สนง.บังคับคดี 29/01/20 - 09:34
30สนง.จัดหางานจังหวัด 29/01/20 - 09:42
31สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/01/20 - 09:42
32สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/02/20 - 14:55
33สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/02/20 - 15:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน