รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:33
2สนง.ทางหลวงชนบท 29/01/20 - 09:34
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:37
4สพม.19 29/01/20 - 09:43
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/01/20 - 09:43
6สนง.ประมงจังหวัด 29/01/20 - 09:44
7สนง.ท่องเที่ยวฯ 29/01/20 - 09:44
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/01/20 - 09:46
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/20 - 09:49
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/01/20 - 09:56
11โครงการชลประทาน 29/01/20 - 09:58
12สนง.เกษตรจังหวัด 29/01/20 - 09:09
13สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:13
14สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/01/20 - 09:14
15สนง.ที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:15
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:28
17สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 29/01/20 - 09:31
18สนง.พลังงานจังหวัด 29/01/20 - 09:15
19สนง.โยธาธิการฯ 29/01/20 - 09:16
20สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/01/20 - 09:21
21สนง.จัดหางานจังหวัด 29/01/20 - 09:59
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/01/20 - 09:48
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:50
24ปกครองจังหวัด 29/01/20 - 09:42
25สนง.พาณิชย์จังหวัด 29/01/20 - 09:45
26สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:16
27เรือนจำจังหวัด 05/02/20 - 10:34

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน