รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พลังงานจังหวัด 29/01/20 - 09:58
2สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 29/01/20 - 09:59
3สนง.สหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 10:01
4โครงการชลประทาน 29/01/20 - 10:01
5สนง.โยธาธิการฯ 29/01/20 - 09:07
6สนง.เกษตรจังหวัด 29/01/20 - 09:18
7สนง.แรงงานจังหวัด 29/01/20 - 09:31
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/01/20 - 09:33
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 29/01/20 - 09:34
10สนง.ที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:39
11สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 29/01/20 - 09:48
12สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 29/01/20 - 09:51
13สนง.ประกันสังคมจังหวัด 29/01/20 - 09:52
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/01/20 - 10:04
15สนง.ขนส่งจังหวัด 29/01/20 - 09:24
16สนง.ประมงจังหวัด 29/01/20 - 09:33
17สรรพสามิตพื้นที่ 29/01/20 - 09:59
18สนง.บังคับคดี 29/01/20 - 09:19
19สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:26
20สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/01/20 - 09:33
21สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:43
22สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/01/20 - 09:50
23สนง.ทางหลวงชนบท 29/01/20 - 09:51
24สนง.จัดหางานจังหวัด 29/01/20 - 09:54
25สนง.คุมประพฤติ 29/01/20 - 09:12
26สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/01/20 - 09:22
27สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/01/20 - 09:27
28สนง.สถิติจังหวัด 29/01/20 - 09:36
29สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 29/01/20 - 09:48
30เรือนจำจังหวัด 05/02/20 - 10:30

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน