รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/02/20 - 15:00
2สนง.โยธาธิการฯ 05/02/20 - 15:08
3สนง.ที่ดินจังหวัด 05/02/20 - 16:02
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/02/20 - 09:55

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน