รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/02/20 - 15:36
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/02/20 - 15:39
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/02/20 - 15:42
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/02/20 - 15:45
5สนง.คุมประพฤติ 05/02/20 - 15:45
6สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/02/20 - 15:45
7สนง.โยธาธิการฯ 05/02/20 - 15:48
8โครงการชลประทาน 05/02/20 - 15:48
9สนง.คลังจังหวัด 05/02/20 - 15:50
10สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 05/02/20 - 15:51
11สรรพากรพื้นที่ 05/02/20 - 15:52
12สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 05/02/20 - 16:04
13สนง.ที่ดินจังหวัด 05/02/20 - 16:04
14สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/02/20 - 16:09
15สนง.เกษตรจังหวัด 05/02/20 - 16:31
16สรรพสามิตพื้นที่ 05/02/20 - 16:42
17สนง.ประมงจังหวัด 05/02/20 - 16:53
18สนง.บังคับคดี 05/02/20 - 16:54
19สนง.บังคับคดี 05/02/20 - 16:56
20สนง.พลังงานจังหวัด 05/02/20 - 17:00
21เรือนจำจังหวัด 05/02/20 - 17:02
22การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 05/02/20 - 17:16
23สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/02/20 - 17:18
24สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/02/20 - 17:21
25สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/02/20 - 09:59
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 06/02/20 - 10:05
27สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 06/02/20 - 10:04
28สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/02/20 - 10:20
29สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/02/20 - 09:46
30สนง.ขนส่งจังหวัด 06/02/20 - 10:19
31สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 12/02/20 - 11:49

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน