รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 06/02/20 - 09:52
2สรรพสามิตพื้นที่ 06/02/20 - 10:01
3สนง.ที่ดินจังหวัด 06/02/20 - 10:05
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 06/02/20 - 10:08
5สนง.สถิติจังหวัด 06/02/20 - 10:08
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/02/20 - 10:10
7สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 06/02/20 - 10:11
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 06/02/20 - 10:12
9สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 06/02/20 - 10:17
10สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/02/20 - 10:37
11สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 06/02/20 - 09:45
12สรรพากรพื้นที่ 06/02/20 - 09:46
13สนง.จัดหางานจังหวัด 06/02/20 - 09:50
14สนง.โยธาธิการฯ 06/02/20 - 09:57
15โครงการชลประทาน 06/02/20 - 10:02
16สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/02/20 - 10:18
17สนง.พลังงานจังหวัด 06/02/20 - 10:18
18สนง.ทางหลวงชนบท 06/02/20 - 10:22
19สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 06/02/20 - 10:30
20สนง.ประมงจังหวัด 06/02/20 - 10:32
21สนง.สหกรณ์จังหวัด 06/02/20 - 10:36
22สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 06/02/20 - 10:39
23สนง.ขนส่งจังหวัด 06/02/20 - 10:16
24สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/02/20 - 10:33
25สนง.คลังจังหวัด 06/02/20 - 09:52
26สนง.เกษตรจังหวัด 06/02/20 - 10:01
27เรือนจำจังหวัด 06/02/20 - 10:00
28ธนารักษ์พื้นที่ 11/02/20 - 09:28
29สนง.ท่องเที่ยวฯ 11/02/20 - 14:59
30สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 12/02/20 - 11:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน