รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 13/02/20 - 10:15
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/02/20 - 10:33
3สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/02/20 - 11:31
4สนง.ที่ดินจังหวัด 13/02/20 - 13:46
5สนง.แรงงานจังหวัด 13/02/20 - 15:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน