รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 13/02/20 - 15:16
2สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/02/20 - 15:18
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/02/20 - 15:18
4โครงการชลประทาน 13/02/20 - 15:19
5สนง.โยธาธิการฯ 13/02/20 - 15:19
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/02/20 - 15:19
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/02/20 - 15:20
8สนง.ทางหลวงชนบท 13/02/20 - 15:30
9สนง.แรงงานจังหวัด 13/02/20 - 15:32
10สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13/02/20 - 15:43
11สนง.คลังจังหวัด 13/02/20 - 17:30
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/02/20 - 10:02
13สนง.คลังจังหวัด 14/02/20 - 11:06
14หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 14/02/20 - 14:14

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน