รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 13/02/20 - 15:15
2สนง.เกษตรจังหวัด 13/02/20 - 15:18
3โครงการชลประทาน 13/02/20 - 15:18
4สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 13/02/20 - 15:19
5สนง.พลังงานจังหวัด 13/02/20 - 15:25
6สนง.สหกรณ์จังหวัด 13/02/20 - 15:28
7สนง.ทางหลวงชนบท 13/02/20 - 15:28
8สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 13/02/20 - 15:31
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/02/20 - 15:31
10สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/02/20 - 15:45
11สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 13/02/20 - 15:49
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/02/20 - 08:52
13สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 14/02/20 - 09:05
14สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/02/20 - 10:00
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14/02/20 - 14:28

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน