รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/02/20 - 15:23
2โครงการชลประทาน 14/02/20 - 15:31
3สนง.สถิติจังหวัด 14/02/20 - 15:54
4สนง.สหกรณ์จังหวัด 14/02/20 - 15:57
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 14/02/20 - 16:00
6สนง.ขนส่งจังหวัด 14/02/20 - 16:13
7สนง.บังคับคดี 14/02/20 - 16:13
8สนง.โยธาธิการฯ 14/02/20 - 16:26
9สนง.คลังจังหวัด 14/02/20 - 16:31
10สรรพากรพื้นที่ 14/02/20 - 16:34
11สนง.พาณิชย์จังหวัด 14/02/20 - 16:35
12สถานพินิจฯ 17/02/20 - 08:10
13สนง.คลังจังหวัด 17/02/20 - 08:25
14เรือนจำจังหวัด 17/02/20 - 09:03
15สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 17/02/20 - 09:25
16สนง.คุมประพฤติ 17/02/20 - 09:31
17สนง.จัดหางานจังหวัด 17/02/20 - 09:44
18สนง.ที่ดินจังหวัด 17/02/20 - 09:52
19สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 17/02/20 - 09:53
20สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 17/02/20 - 10:10
21สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 17/02/20 - 10:17
22สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/02/20 - 14:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน