รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 17/03/20 - 09:47
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 17/03/20 - 09:48
3สนง.โยธาธิการฯ 17/03/20 - 09:51
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 17/03/20 - 09:54
5สนง.ประมงจังหวัด 17/03/20 - 09:59
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 17/03/20 - 10:02
7สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 17/03/20 - 10:05
8สนง.สหกรณ์จังหวัด 17/03/20 - 10:06
9สนง.พลังงานจังหวัด 17/03/20 - 10:34
10สนง.ทางหลวงชนบท 17/03/20 - 10:36
11โครงการชลประทาน 17/03/20 - 10:59
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 17/03/20 - 11:12
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 17/03/20 - 11:18
14สนง.สาธารณสุขจังหวัด 17/03/20 - 11:18
15สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 17/03/20 - 11:36
16สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 17/03/20 - 13:12
17สนง.เกษตรจังหวัด 17/03/20 - 13:49
18สนง.พาณิชย์จังหวัด 17/03/20 - 14:49
19สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 17/03/20 - 17:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน