รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 17/03/20 - 16:08
2สนง.เกษตรจังหวัด 17/03/20 - 16:09
3สนง.ที่ดินจังหวัด 17/03/20 - 16:31
4สนง.คลังจังหวัด 17/03/20 - 16:32
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 17/03/20 - 16:36
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 18/03/20 - 08:43
7สถานพินิจฯ 18/03/20 - 08:59
8สนง.พลังงานจังหวัด 18/03/20 - 08:59
9สนง.บังคับคดี 18/03/20 - 09:10
10สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 18/03/20 - 09:41
11สนง.จัดหางานจังหวัด 18/03/20 - 09:47
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 18/03/20 - 10:45
13กอ.รมน.จ.นภ. 19/03/20 - 08:34
14สนง.ขนส่งจังหวัด 19/03/20 - 11:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน