รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 20/03/20 - 15:55
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 20/03/20 - 15:59
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 20/03/20 - 16:01
4กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 20/03/20 - 16:06
5สนง.สถิติจังหวัด 20/03/20 - 16:07
6สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 20/03/20 - 16:10
7สนง.ที่ดินจังหวัด 20/03/20 - 16:21
8สนง.ทางหลวงชนบท 20/03/20 - 16:26
9สนง.ขนส่งจังหวัด 20/03/20 - 16:44
10กอ.รมน.จ.นภ. 23/03/20 - 08:17
11โครงการชลประทาน 23/03/20 - 08:20
12สนง.พลังงานจังหวัด 23/03/20 - 08:39
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 23/03/20 - 08:40
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/03/20 - 08:48
15สนง.สหกรณ์จังหวัด 23/03/20 - 08:54
16สถานพินิจฯ 23/03/20 - 08:58
17สนง.สาธารณสุขจังหวัด 23/03/20 - 09:02
18สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 23/03/20 - 09:06
19สนง.เกษตรจังหวัด 23/03/20 - 09:06
20สนง.แรงงานจังหวัด 23/03/20 - 09:09
21สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 23/03/20 - 09:10
22สนง.ประมงจังหวัด 23/03/20 - 09:18
23สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 23/03/20 - 09:20
24สนง.คุมประพฤติ 23/03/20 - 09:26
25สรรพสามิตพื้นที่ 23/03/20 - 09:28
26สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 23/03/20 - 09:33
27สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23/03/20 - 09:34
28สนง.จัดหางานจังหวัด 23/03/20 - 09:36
29สรรพากรพื้นที่ 23/03/20 - 09:38
30สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 23/03/20 - 09:42
31สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 23/03/20 - 09:47
32สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 23/03/20 - 10:01
33สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 23/03/20 - 10:09
34สนง.ประกันสังคมจังหวัด 23/03/20 - 11:13
35สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 23/03/20 - 11:49
36เรือนจำจังหวัด 23/03/20 - 13:56

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน