รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 26/03/20 - 11:51
2สนง.ท่องเที่ยวฯ 26/03/20 - 12:00
3สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 26/03/20 - 12:04
4สนง.คลังจังหวัด 26/03/20 - 12:11
5ธนารักษ์พื้นที่ 26/03/20 - 12:40
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 26/03/20 - 13:10
7สนง.จัดหางานจังหวัด 26/03/20 - 13:21
8สนง.เกษตรจังหวัด 26/03/20 - 13:31
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 26/03/20 - 13:36
10สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 26/03/20 - 13:47
11สรรพากรพื้นที่ 26/03/20 - 14:06
12สนง.สหกรณ์จังหวัด 26/03/20 - 14:16
13สนง.ขนส่งจังหวัด 26/03/20 - 14:30
14สนง.ประมงจังหวัด 26/03/20 - 15:07
15สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 26/03/20 - 15:15
16สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 26/03/20 - 15:33
17การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 27/03/20 - 10:11

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน