รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 30/04/20 - 10:25
2สนง.ที่ดินจังหวัด 30/04/20 - 10:25
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/04/20 - 10:38
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/04/20 - 10:54
5สนง.โยธาธิการฯ 30/04/20 - 11:08

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน