รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/05/20 - 15:54
2เรือนจำจังหวัด 05/05/20 - 15:55
3สนง.พลังงานจังหวัด 05/05/20 - 16:03
4สรรพสามิตพื้นที่ 05/05/20 - 16:11
5สนง.ทางหลวงชนบท 05/05/20 - 16:14
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 05/05/20 - 16:24
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 07/05/20 - 09:00
8สรรพากรพื้นที่ 07/05/20 - 09:11
9การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 07/05/20 - 10:32
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 08/05/20 - 10:09

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน