รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 12/05/20 - 10:48
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/05/20 - 10:48
3สนง.จัดหางานจังหวัด 12/05/20 - 10:58
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 12/05/20 - 10:59
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/05/20 - 11:03
6สนง.สถิติจังหวัด 12/05/20 - 11:14
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/05/20 - 11:51
8สรรพากรพื้นที่ 12/05/20 - 11:54
9สนง.ที่ดินจังหวัด 12/05/20 - 12:00
10สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 12/05/20 - 12:05
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/05/20 - 12:47
12กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 12/05/20 - 12:50
13สนง.โยธาธิการฯ 12/05/20 - 13:19
14สนง.บังคับคดี 12/05/20 - 13:35
15สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/05/20 - 15:22
16สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 12/05/20 - 15:26
17สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12/05/20 - 16:25
18ธนารักษ์พื้นที่ 13/05/20 - 08:55
19กอ.รมน.จ.นภ. 13/05/20 - 10:10
20สนง.ประมงจังหวัด 13/05/20 - 15:09

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน