รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 12/05/20 - 13:12
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 12/05/20 - 13:13
3กศน. 12/05/20 - 13:13
4สรรพสามิตพื้นที่ 12/05/20 - 13:15
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/05/20 - 13:17
6สนง.โยธาธิการฯ 12/05/20 - 13:19
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/05/20 - 13:20
8สนง.ขนส่งจังหวัด 12/05/20 - 13:30
9เรือนจำจังหวัด 12/05/20 - 13:33
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/05/20 - 13:33
11สนง.บังคับคดี 12/05/20 - 13:34
12สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 12/05/20 - 13:35
13สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 12/05/20 - 13:42
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 12/05/20 - 13:46
15สนง.พาณิชย์จังหวัด 12/05/20 - 13:49
16สนง.คลังจังหวัด 12/05/20 - 13:52
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/05/20 - 13:59
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 12/05/20 - 14:01
19สรรพากรพื้นที่ 12/05/20 - 14:04
20โครงการชลประทาน 12/05/20 - 14:05
21สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 12/05/20 - 14:06
22สถานพินิจฯ 12/05/20 - 14:09
23สนง.พลังงานจังหวัด 12/05/20 - 14:12
24สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/05/20 - 14:23
25สนง.ที่ดินจังหวัด 12/05/20 - 14:33
26สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/05/20 - 15:19
27สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/05/20 - 15:23
28สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 12/05/20 - 15:26
29สนง.เกษตรจังหวัด 12/05/20 - 15:54
30กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 12/05/20 - 16:19
31สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12/05/20 - 16:25
32ธนารักษ์พื้นที่ 13/05/20 - 08:43
33สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/05/20 - 09:58
34กอ.รมน.จ.นภ. 13/05/20 - 10:10
35สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13/05/20 - 10:20
36สนง.ท่องเที่ยวฯ 13/05/20 - 13:27
37สนง.ประมงจังหวัด 13/05/20 - 15:08
38สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 14/05/20 - 09:26
39สพม.19 15/05/20 - 17:15
40สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 26/05/20 - 12:06

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน