รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/05/20 - 12:08
2โครงการชลประทาน 15/05/20 - 12:27
3สนง.คลังจังหวัด 15/05/20 - 12:30
4สนง.เกษตรจังหวัด 15/05/20 - 12:35
5สนง.สถิติจังหวัด 15/05/20 - 12:49
6เรือนจำจังหวัด 15/05/20 - 12:57
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 15/05/20 - 13:05
8สนง.ขนส่งจังหวัด 15/05/20 - 13:09
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/05/20 - 13:16
10สนง.โยธาธิการฯ 15/05/20 - 13:19
11สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 15/05/20 - 13:19
12สนง.จัดหางานจังหวัด 15/05/20 - 13:25
13สรรพากรพื้นที่ 15/05/20 - 13:34
14สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/05/20 - 13:53
15สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/05/20 - 14:03
16สนง.พลังงานจังหวัด 15/05/20 - 14:05
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/05/20 - 14:09
18สถานพินิจฯ 15/05/20 - 14:21
19สนง.ที่ดินจังหวัด 15/05/20 - 14:40
20สรรพสามิตพื้นที่ 15/05/20 - 14:58
21สนง.ประมงจังหวัด 15/05/20 - 15:18
22สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 15/05/20 - 15:40
23ธนารักษ์พื้นที่ 15/05/20 - 15:46
24สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/05/20 - 08:45
25สนง.ท่องเที่ยวฯ 18/05/20 - 08:59
26สนง.บังคับคดี 18/05/20 - 09:12
27สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 18/05/20 - 09:22
28สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18/05/20 - 10:02
29สนง.สหกรณ์จังหวัด 18/05/20 - 10:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน