รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1เรือนจำจังหวัด 18/05/20 - 13:21
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 18/05/20 - 13:26
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 18/05/20 - 13:27
4สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 18/05/20 - 13:29
5สรรพสามิตพื้นที่ 18/05/20 - 13:30
6โครงการชลประทาน 18/05/20 - 13:31
7สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 18/05/20 - 13:31
8สนง.จัดหางานจังหวัด 18/05/20 - 13:32
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 18/05/20 - 13:32
10สนง.ขนส่งจังหวัด 18/05/20 - 13:33
11สนง.พลังงานจังหวัด 18/05/20 - 13:33
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 18/05/20 - 13:34
13สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 18/05/20 - 13:36
14สนง.โยธาธิการฯ 18/05/20 - 13:38
15สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 18/05/20 - 13:38
16สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 18/05/20 - 13:40
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 18/05/20 - 13:43
18สนง.คุมประพฤติ 18/05/20 - 13:45
19สรรพากรพื้นที่ 18/05/20 - 13:47
20สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18/05/20 - 14:08
21สนง.ทางหลวงชนบท 18/05/20 - 14:08
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 18/05/20 - 14:12
23สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 18/05/20 - 14:22
24สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 18/05/20 - 14:33
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 18/05/20 - 14:40
26สถานพินิจฯ 18/05/20 - 14:48
27สนง.แรงงานจังหวัด 18/05/20 - 14:55
28สนง.ที่ดินจังหวัด 18/05/20 - 15:00
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/05/20 - 15:18
30สนง.ประมงจังหวัด 18/05/20 - 15:19
31สนง.สหกรณ์จังหวัด 18/05/20 - 15:43
32สนง.เกษตรจังหวัด 18/05/20 - 16:23
33สนง.พาณิชย์จังหวัด 18/05/20 - 16:30
34ธนารักษ์พื้นที่ 18/05/20 - 16:39
35สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 19/05/20 - 08:50
36สรรพากรพื้นที่ 19/05/20 - 09:35
37สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 19/05/20 - 10:03
38สนง.บังคับคดี 20/05/20 - 15:10
39กอ.รมน.จ.นภ. 22/05/20 - 09:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน