รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 18/05/20 - 15:00
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 18/05/20 - 15:01
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 18/05/20 - 15:04
4โครงการชลประทาน 18/05/20 - 15:09
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18/05/20 - 15:16
6สนง.แรงงานจังหวัด 18/05/20 - 15:54
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 18/05/20 - 16:34
8สนง.คลังจังหวัด 19/05/20 - 08:51
9กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 19/05/20 - 10:18
10สนง.โยธาธิการฯ 19/05/20 - 10:22

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน