รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประมงจังหวัด 18/05/20 - 15:45
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 18/05/20 - 15:50
3สนง.แรงงานจังหวัด 18/05/20 - 15:54
4สรรพสามิตพื้นที่ 18/05/20 - 16:15
5สนง.เกษตรจังหวัด 18/05/20 - 16:17
6สนง.โยธาธิการฯ 18/05/20 - 16:17
7สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 19/05/20 - 08:43
8สนง.ท่องเที่ยวฯ 19/05/20 - 09:17
9สนง.จัดหางานจังหวัด 19/05/20 - 09:21
10สรรพากรพื้นที่ 19/05/20 - 09:28
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 19/05/20 - 09:36
12สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/05/20 - 09:41
13สนง.สถิติจังหวัด 19/05/20 - 09:55
14สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 19/05/20 - 11:08
15สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 19/05/20 - 11:26
16สนง.ขนส่งจังหวัด 19/05/20 - 14:06
17สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 20/05/20 - 08:41
18ธนารักษ์พื้นที่ 20/05/20 - 10:06
19การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 21/05/20 - 09:35

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน