รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 20/05/20 - 14:08
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 20/05/20 - 14:10
3สนง.พาณิชย์จังหวัด 20/05/20 - 14:20
4สนง.ทางหลวงชนบท 20/05/20 - 14:25
5สนง.โยธาธิการฯ 20/05/20 - 14:52
6โครงการชลประทาน 20/05/20 - 15:28
7สนง.ท่องเที่ยวฯ 20/05/20 - 15:31
8สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 20/05/20 - 16:26

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน