รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 22/05/20 - 13:17
2สนง.คุมประพฤติ 22/05/20 - 13:21
3สรรพสามิตพื้นที่ 22/05/20 - 13:21
4สนง.คลังจังหวัด 22/05/20 - 13:28
5สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 22/05/20 - 13:32
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 22/05/20 - 13:52
7เรือนจำจังหวัด 22/05/20 - 13:56
8สนง.สถิติจังหวัด 22/05/20 - 13:58
9สนง.เกษตรจังหวัด 22/05/20 - 14:01
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 22/05/20 - 14:03
11กศน. 22/05/20 - 14:14
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 22/05/20 - 14:21
13สนง.ขนส่งจังหวัด 22/05/20 - 14:25
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 22/05/20 - 14:32
15สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/05/20 - 14:37
16สรรพากรพื้นที่ 22/05/20 - 15:36
17สถานพินิจฯ 22/05/20 - 15:44
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/05/20 - 16:05
19สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/05/20 - 08:42
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 25/05/20 - 09:00
21สพม.19 25/05/20 - 09:20
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/05/20 - 09:28
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/05/20 - 10:46
24กอ.รมน.จ.นภ. 28/05/20 - 09:25

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน