รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 22/05/20 - 15:13
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 22/05/20 - 15:15
3โครงการชลประทาน 22/05/20 - 15:35
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 22/05/20 - 16:07

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน