รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 16/06/20 - 15:29
2สนง.โยธาธิการฯ 16/06/20 - 15:30
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 16/06/20 - 15:32
4สรรพสามิตพื้นที่ 16/06/20 - 15:35
5สนง.สถิติจังหวัด 16/06/20 - 15:43
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 16/06/20 - 15:48
7สนง.เกษตรจังหวัด 16/06/20 - 15:56
8สนง.จัดหางานจังหวัด 16/06/20 - 16:20
9สนง.ประกันสังคมจังหวัด 16/06/20 - 16:22
10สนง.ประมงจังหวัด 16/06/20 - 16:26
11กศน. 17/06/20 - 08:46
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 17/06/20 - 09:01
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 17/06/20 - 09:32
14ธนารักษ์พื้นที่ 17/06/20 - 10:39
15สนง.พาณิชย์จังหวัด 17/06/20 - 10:39
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/06/20 - 10:40
17สนง.ขนส่งจังหวัด 17/06/20 - 10:47
18สรรพากรพื้นที่ 18/06/20 - 13:10
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 23/06/20 - 07:55

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน