รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ท่องเที่ยวฯ 17/06/20 - 15:08
2สนง.คุมประพฤติ 17/06/20 - 15:10
3สนง.จัดหางานจังหวัด 17/06/20 - 15:12
4สนง.โยธาธิการฯ 17/06/20 - 15:16
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 17/06/20 - 15:16
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 17/06/20 - 15:19
7สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 17/06/20 - 15:19
8สนง.ทางหลวงชนบท 17/06/20 - 15:24
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 17/06/20 - 15:25
10สนง.พลังงานจังหวัด 17/06/20 - 15:26
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 17/06/20 - 15:29
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 17/06/20 - 15:30
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 17/06/20 - 15:31
14สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 17/06/20 - 15:39
15สถานพินิจฯ 17/06/20 - 15:41
16โครงการชลประทาน 17/06/20 - 15:51
17สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 17/06/20 - 15:56
18สนง.ขนส่งจังหวัด 17/06/20 - 15:58
19ธนารักษ์พื้นที่ 17/06/20 - 16:01
20สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 17/06/20 - 16:03
21สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 17/06/20 - 16:04
22สรรพสามิตพื้นที่ 17/06/20 - 16:15
23สนง.ที่ดินจังหวัด 17/06/20 - 16:39
24สนง.คลังจังหวัด 17/06/20 - 17:10
25เรือนจำจังหวัด 17/06/20 - 17:46
26สนง.สถิติจังหวัด 18/06/20 - 08:02
27สนง.เกษตรจังหวัด 18/06/20 - 08:40
28สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 18/06/20 - 08:54
29สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 18/06/20 - 09:40
30สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 18/06/20 - 09:41
31สนง.แรงงานจังหวัด 18/06/20 - 09:42
32สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 18/06/20 - 09:52
33สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 18/06/20 - 10:52
34สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/06/20 - 11:01
35สรรพากรพื้นที่ 18/06/20 - 13:14
36สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 18/06/20 - 13:39
37กอ.รมน.จ.นภ. 18/06/20 - 16:31
38สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 19/06/20 - 08:57
39สนง.บังคับคดี 19/06/20 - 10:05
40กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 19/06/20 - 13:19

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน