รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ขนส่งจังหวัด 18/06/20 - 15:00
2สนง.เกษตรจังหวัด 18/06/20 - 15:00
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 18/06/20 - 15:18
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 18/06/20 - 15:42
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 18/06/20 - 15:51
6สนง.ประมงจังหวัด 18/06/20 - 16:14
7สนง.สหกรณ์จังหวัด 19/06/20 - 09:30
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 19/06/20 - 09:36
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/06/20 - 14:54

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน