รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 19/06/20 - 10:47
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 19/06/20 - 10:53
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 19/06/20 - 10:53
4สนง.คลังจังหวัด 19/06/20 - 10:54
5สนง.สถิติจังหวัด 19/06/20 - 10:58
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 19/06/20 - 11:10
7สนง.พลังงานจังหวัด 19/06/20 - 11:19
8สนง.สาธารณสุขจังหวัด 19/06/20 - 11:26
9สพม.19 19/06/20 - 12:03
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 19/06/20 - 16:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน