รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 19/06/20 - 13:35
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 19/06/20 - 13:48
3สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 19/06/20 - 13:58
4สนง.สถิติจังหวัด 19/06/20 - 15:01
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 19/06/20 - 15:46
6สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 19/06/20 - 16:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน