รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 19/06/20 - 14:43
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 19/06/20 - 14:47
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 19/06/20 - 14:48
4สนง.คลังจังหวัด 19/06/20 - 14:48
5สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 19/06/20 - 14:51
6สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 19/06/20 - 14:52
7สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19/06/20 - 14:53
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 19/06/20 - 14:55
9กศน. 19/06/20 - 14:56
10กศน. 19/06/20 - 14:56
11สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 19/06/20 - 14:57
12สนง.โยธาธิการฯ 19/06/20 - 14:59
13สนง.พลังงานจังหวัด 19/06/20 - 15:01
14สนง.สาธารณสุขจังหวัด 19/06/20 - 15:03
15สถานพินิจฯ 19/06/20 - 15:06
16สนง.ประมงจังหวัด 19/06/20 - 15:08
17สนง.สถิติจังหวัด 19/06/20 - 15:10
18โครงการชลประทาน 19/06/20 - 15:13
19สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 19/06/20 - 15:24
20เรือนจำจังหวัด 19/06/20 - 15:27
21สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 19/06/20 - 15:27
22สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 19/06/20 - 15:50
23สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 19/06/20 - 15:55
24สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 19/06/20 - 16:04
25สนง.พาณิชย์จังหวัด 19/06/20 - 16:22
26สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 19/06/20 - 16:50
27สนง.เกษตรจังหวัด 22/06/20 - 08:42
28สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/06/20 - 08:51
29สนง.ที่ดินจังหวัด 22/06/20 - 10:37
30สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 22/06/20 - 10:56
31สรรพสามิตพื้นที่ 22/06/20 - 11:26
32สรรพากรพื้นที่ 22/06/20 - 12:58
33สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/06/20 - 15:01

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน