รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 19/06/20 - 15:33
2โครงการชลประทาน 19/06/20 - 15:47
3สนง.โยธาธิการฯ 19/06/20 - 15:48
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 19/06/20 - 15:54
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 19/06/20 - 16:01
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 19/06/20 - 16:06
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 22/06/20 - 08:41
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/06/20 - 08:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน