รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19/06/20 - 15:33
2สนง.พลังงานจังหวัด 19/06/20 - 15:42
3สนง.สาธารณสุขจังหวัด 19/06/20 - 15:44
4โครงการชลประทาน 19/06/20 - 15:46
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 19/06/20 - 15:53
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 19/06/20 - 15:56
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 19/06/20 - 16:01
8สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 19/06/20 - 16:22
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 19/06/20 - 16:49
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 22/06/20 - 08:35
11สนง.เกษตรจังหวัด 22/06/20 - 08:42
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/06/20 - 08:46
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 22/06/20 - 08:58
14สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 22/06/20 - 10:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน