รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 19/06/20 - 17:59
2โครงการชลประทาน 22/06/20 - 07:56
3สนง.เกษตรจังหวัด 22/06/20 - 08:41
4สนง.ท่องเที่ยวฯ 22/06/20 - 09:14
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22/06/20 - 10:13
6กอ.รมน.จ.นภ. 22/06/20 - 11:10
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 22/06/20 - 11:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน