รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 24/06/20 - 15:30
2สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 24/06/20 - 15:34
3สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/06/20 - 15:35
4โครงการชลประทาน 24/06/20 - 15:37
5สนง.คลังจังหวัด 24/06/20 - 15:38
6สนง.พลังงานจังหวัด 24/06/20 - 15:38
7สนง.เกษตรจังหวัด 24/06/20 - 15:41
8สนง.สาธารณสุขจังหวัด 24/06/20 - 15:41
9สถานพินิจฯ 24/06/20 - 15:44
10สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 24/06/20 - 15:45
11สรรพากรพื้นที่ 24/06/20 - 15:46
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/06/20 - 15:46
13สรรพสามิตพื้นที่ 24/06/20 - 15:47
14สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 24/06/20 - 15:48
15สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24/06/20 - 15:51
16สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 24/06/20 - 15:58
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 24/06/20 - 15:58
18สนง.ขนส่งจังหวัด 24/06/20 - 16:00
19เรือนจำจังหวัด 24/06/20 - 16:05
20สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 24/06/20 - 16:19
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 24/06/20 - 16:27
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 24/06/20 - 16:39
23สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 25/06/20 - 08:42
24สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/06/20 - 08:49
25สนง.คุมประพฤติ 25/06/20 - 08:53
26สนง.ยุติธรรมจังหวัด 25/06/20 - 08:53
27สนง.โยธาธิการฯ 25/06/20 - 08:58
28สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 25/06/20 - 09:10
29ธนารักษ์พื้นที่ 25/06/20 - 09:19
30กศน. 25/06/20 - 09:22
31สนง.สถิติจังหวัด 25/06/20 - 09:22
32สนง.บังคับคดี 25/06/20 - 11:30
33สนง.ที่ดินจังหวัด 25/06/20 - 11:39
34สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/06/20 - 13:20
35สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 25/06/20 - 15:08
36สนง.จัดหางานจังหวัด 26/06/20 - 09:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน