รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 24/06/20 - 17:06
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/06/20 - 18:10
3ธนารักษ์พื้นที่ 25/06/20 - 09:20
4สนง.สถิติจังหวัด 25/06/20 - 09:26
5สนง.ที่ดินจังหวัด 25/06/20 - 11:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน