รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/06/20 - 17:09
2สนง.คลังจังหวัด 24/06/20 - 17:11
3สนง.เกษตรจังหวัด 24/06/20 - 17:55
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 25/06/20 - 08:29
5สนง.ขนส่งจังหวัด 25/06/20 - 08:51
6สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 25/06/20 - 08:59
7สนง.โยธาธิการฯ 25/06/20 - 09:01
8สนง.จัดหางานจังหวัด 25/06/20 - 09:11
9ธนารักษ์พื้นที่ 25/06/20 - 09:20
10กศน. 25/06/20 - 09:26
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/06/20 - 09:28
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/06/20 - 09:29
13สนง.สถิติจังหวัด 25/06/20 - 09:33
14สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/06/20 - 09:41
15สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 25/06/20 - 09:58
16สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/06/20 - 11:16
17สนง.ที่ดินจังหวัด 25/06/20 - 11:38
18สรรพากรพื้นที่ 25/06/20 - 13:24
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 25/06/20 - 14:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน