รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 25/06/20 - 14:20
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/06/20 - 14:23
3เรือนจำจังหวัด 25/06/20 - 14:25
4สนง.สถิติจังหวัด 25/06/20 - 14:28
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 25/06/20 - 14:36
6สถานพินิจฯ 25/06/20 - 14:51
7สนง.คุมประพฤติ 25/06/20 - 14:55
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/06/20 - 14:55
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/06/20 - 15:04
10สรรพสามิตพื้นที่ 25/06/20 - 15:04
11สนง.จัดหางานจังหวัด 25/06/20 - 15:15
12สนง.ขนส่งจังหวัด 25/06/20 - 15:22
13สนง.คลังจังหวัด 25/06/20 - 15:34
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/06/20 - 15:39
15สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/06/20 - 16:10
16สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 25/06/20 - 17:02
17สรรพากรพื้นที่ 25/06/20 - 17:11
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 26/06/20 - 09:26
19สนง.ประกันสังคมจังหวัด 26/06/20 - 09:28
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 26/06/20 - 09:38
21สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 26/06/20 - 09:58

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน