รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สหกรณ์จังหวัด 25/06/20 - 15:39
2สนง.คลังจังหวัด 25/06/20 - 15:42
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/06/20 - 15:44
4เรือนจำจังหวัด 25/06/20 - 15:47
5สนง.โยธาธิการฯ 25/06/20 - 15:50
6สนง.คุมประพฤติ 25/06/20 - 15:52
7สนง.ประมงจังหวัด 25/06/20 - 15:53
8กศน. 25/06/20 - 15:54
9โครงการชลประทาน 25/06/20 - 15:54
10สนง.คลังจังหวัด 25/06/20 - 15:54
11สถานพินิจฯ 25/06/20 - 15:55
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/06/20 - 15:56
13สนง.พาณิชย์จังหวัด 25/06/20 - 16:06
14สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/06/20 - 16:11
15กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 25/06/20 - 16:14
16ธนารักษ์พื้นที่ 25/06/20 - 16:14
17สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/06/20 - 16:34
18สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 25/06/20 - 16:35
19สนง.ที่ดินจังหวัด 25/06/20 - 16:36
20สนง.สาธารณสุขจังหวัด 25/06/20 - 16:38
21สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 25/06/20 - 16:38
22สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/06/20 - 16:52
23สนง.เกษตรจังหวัด 25/06/20 - 17:16
24สรรพากรพื้นที่ 25/06/20 - 17:23
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 26/06/20 - 08:50
26สนง.พลังงานจังหวัด 26/06/20 - 08:56
27สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 26/06/20 - 09:00
28สนง.สาธารณสุขจังหวัด 26/06/20 - 09:13
29สนง.จัดหางานจังหวัด 26/06/20 - 09:19
30สรรพสามิตพื้นที่ 26/06/20 - 09:20
31สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 26/06/20 - 09:35
32สนง.สถิติจังหวัด 26/06/20 - 09:41
33สนง.ขนส่งจังหวัด 26/06/20 - 09:47
34สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 26/06/20 - 09:57
35สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/06/20 - 10:54
36สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 26/06/20 - 11:09
37สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/06/20 - 09:24

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน