รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 26/06/20 - 11:28
2ธนารักษ์พื้นที่ 26/06/20 - 11:31
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 26/06/20 - 11:32
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 26/06/20 - 11:33
5สนง.ประมงจังหวัด 26/06/20 - 11:36
6สถานพินิจฯ 26/06/20 - 11:38
7สรรพากรพื้นที่ 26/06/20 - 11:43
8สนง.สาธารณสุขจังหวัด 26/06/20 - 11:44
9โครงการชลประทาน 26/06/20 - 11:44
10สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 26/06/20 - 11:52
11สนง.แรงงานจังหวัด 26/06/20 - 11:57
12สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 26/06/20 - 12:38
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 26/06/20 - 12:39
14สนง.พลังงานจังหวัด 26/06/20 - 12:51
15สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 26/06/20 - 13:08
16สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 26/06/20 - 13:09
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26/06/20 - 13:20
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 26/06/20 - 13:47
19สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 26/06/20 - 13:51
20สนง.ขนส่งจังหวัด 26/06/20 - 14:09
21สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 26/06/20 - 14:40
22สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 26/06/20 - 15:01
23สนง.พาณิชย์จังหวัด 26/06/20 - 15:04
24สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 26/06/20 - 15:22
25สนง.สถิติจังหวัด 26/06/20 - 15:49
26สนง.เกษตรจังหวัด 29/06/20 - 08:33
27สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/06/20 - 08:47
28สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/06/20 - 08:55
29สนง.โยธาธิการฯ 29/06/20 - 09:14
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 29/06/20 - 09:16
31กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 29/06/20 - 09:58
32สนง.ที่ดินจังหวัด 29/06/20 - 10:51
33สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/06/20 - 14:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน